کسب مجوز فعالیت زنجیره ای در مدیریت فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)

 

با توجه به عملکرد شرکت بازرگانی بهران، در مدیریت جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)، این شرکت از جانب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ،

واجد صلاحیت فعالیت در قالب شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی (برند) تشخیص داده شد.