ساختار : تركيبات متشكله اين سوخت همانند بنزين موتور معمولي بدون سرب، عمدتا" از هيدروكربن…
ساختار : بنزين موتور، عمدتا" مخلوطي از هيدروكربن هاي سبك مايع (C5 –C10 ) است…