بنزین سوپر

ساختار :

تركيبات متشكله اين سوخت همانند بنزين موتور معمولي بدون سرب، عمدتا" از هيدروكربن هاي سبك مايع ( C5 –C10 ) تشكيل شده است

كه دامنه تقطيري از 38 تا 205 درجه سلسيوس را در بر مي گيرد. از ويژگي هاي بارز اين سوخت، عدم استفاده از تركيب سرب به عنوان بالا برنده عدد اكتان (شاخص آرام سوزي) است.

 

در حال حاضر اين سوخت با استفاده از پالايش ويژه توليد مي شود و از مواد افزودني تركيبات اكسيژنه به جاي تركيبات سرب در آن استفاده مي شود.

 

مشخصات

 

 

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

205

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

 

 

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

95

-

(Octane number (Research) (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

Green

-

Color

 

v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بين 55 تا 69 kpa متغير است.

 

كاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهاي بنزيني درون سوز